Tradičný český výrobca
okien a dverí od roku 1994
Navštívte nás: Predajné miesta

Ako sa pripraviť na montáž?

Na bezchybne vykonanej montáži záleží, či vám budú okná a dvere dlhodob sa pri nej nezaobídeme. Prečítajte si, ako montáž prebieha a ako sa na ňu pripraviť.

1. TERMÍN

Termín montáže si dohodneme v zmluve, to znamená, s dostatočným predstihom. Upresnenie konkrétneho termínu montáže prebieha telefonicky, väčšinou v týždennom predstihu. V dohodnutý čas budeme potrebovať sprístupniť váš byt, alebo dom. 

Odporúčame, aby tak urobila osoba oprávnená k prevzatiu diela (osoba uvedená v uzatvorenej zmluve).

2. AKO PRIPRAVIŤ PRACOVISKO?

Podlahy dôkladne zakryte tvrdým kartónom a to v mieste montáže, aj na všetkých prístupových cestách k nim. 

Nábytok a ďalšie vybavenie interiéru, kompletne zakryte plastovou fóliou. Veľmi starostlivo ju oblepte a na podlahe zabezpečte tak, aby ju neodfúkol, alebo neroztrhol prievan, ktorý vzniká pri demontáži starých okien.

K bezpečnému pohybu okolo meneného výrobku, potrebujeme priestor v celkovej šírke meneného výrobku a cca 1,5 metra do priestoru miestnosti. Pre prístup ku schodiskovým a iným ťažko prístupným oknám, možno bude nutné postaviť lešenie. Dodávku lešenia sme schopní zabezpečiť, ak bola dohodnutá pri zameraní okien.

3. POSTUP DEMONTÁŽE A MONTÁŽE

Najskôr roznesieme nové okná a dvere k miestam budúceho umiestnenia. 

Demontáž starých okien a dverí sa prevádza vrátane rámov. Vybúraný materiál znesieme na miesto určenia, prípadne odvezieme k ekologickej skládke, ak bola pri zameraní okien ekologická likvidácia dohodnutá. 

Potom pripravíme montážne otvory k presnému osadeniu nových okien, alebo dverí, vykonáme vyčistenie stavebného otvoru od prachu a nečistôt a pre lepšiu priľnavosť materiálov stavebný otvor napenetrujeme.

Prinesieme nové výrobky k stavebnému otvoru; v prípadoch, kedy si zákazník dohodol ošetrenie pripojovacej škáry SWS páskami, vykonáme nalepenie SWS pások na rámy nových výrobkov. 

Osadíme rámy nových okien a dverí, dôkladne ich vyvážime a upevníme skrutkami, alebo kotvami do ostenia. Obvod rámu zapeníme polyuretánovou (PUR) penou a nalepíme SWS pásky na ostenie otvoru. 

Do osadených rámov nasadíme nové krídla, prevedieme kompletné nastavenie výrobkov a odstránime ochranné fólie výrobkov.

V prípadoch, keď sú súčasťou objednávky napríklad žalúzie, siete proti hmyzu, alebo detské poistky, toto príslušenstvo následne namontujeme. 

Po skončení vykonáme hrubé upratanie. Následne oboznámime zákazníka s ovládaním výrobkov, i s údržbou nových okien a dverí. Zákazník taktiež obdrží písomný návod na použitie a údržbu. 

Montáž končí spísaním, prečítaním, pripomienkovaním a odovzdaním preberacieho protokolu.

4. MURÁRSKE ZAPRAVENIE

Murárske zapravenie prebieha nasledujúci deň po montáži okien. Ochrannou páskou olepíme osadené žalúzie. V prípade, keď bola pri zameraní dojednaná dodávka APU líšt (plastová nalepovacia lišta, k vymedzeniu dilatácie plastových okien v styku s omietkou), APU lišty osadíme na výrobok. Nahrubo omietneme horné a bočné vnútorné špalety a podbetónujeme podklad, pre osadenie vnútorného parapetu. Potom na špalety nanesieme jemnú omietku a napojíme ju na tú súčasnú.
 
Podľa tvaru a rozmeru vnútorného ostenia, vykonáme úpravu vnútorného parapetu, osadíme bočné krytky a parapet nalepíme na nízkoexpanznú PUR penu. Škáru medzi vnútorným ostením a parapetom vyplníme akrylátovým tmelom. 
 
Murárske zapravenie vnútorných špaliet, s použitím polystyrénu sa od popísaného priebehu líši v tom, že na pôvodné špalety nalepíme polystyrénové dosky; kvôli rozmerovej stabilite ich osadíme hliníkovými rohmi, nalepíme perlinku (špeciálnu podkladovú fóliu) a špalety prestierkujeme. 
 
Základné zapravenie vonkajších špaliet sa prevádza hrubou omietkou, alebo akrylovým tmelom.
 
Ak je súčasťou diela aj montáž vonkajších parapetov, podbetónujeme vonkajšie parapetné roviny do požadovaného spádu, parapety zrežeme na požadovaný rozmer, osadíme bočné krytky, parapet nalepíme na nízkoexpanznú PUR penu, priskrutkujeme k podkladovému profilu pod rám okna. Škáru medzi vonkajšou omietkou a krytkami parapetu vyplníme akrylátovým tmelom. 
 
Postup murárskeho zapravenie sa môže líšiť v závislosti na technickom riešení nehnuteľnosti, potrebách zákazníka, alebo na konkrétnych zmluvných dojednaniach. 
 
Po ukončení murárskeho zapravenia vykonáme hrubé upratanie. Posledným krokom je potom spísanie, prečítanie, pripomienkovanie a odovzdanie odovzdávacieho protokolu.

5. EKOLOGICKÁ LIKVIDÁCIA ODPADU

Odpady z demontáže a montáže okien a dverí odovzdávame k ďalšiemu využitiu, alebo likvidácii osobe, oprávnenej na nakladanie s odpadmi, v súlade so zákonom č. 185/2001 Zb. O odpadoch a ďalšími právnymi normami. 
 
Pri montáži a demontáži odpad triedime. Tabuľové sklo, drevené rámy a krídla i stavebnú sutinu z demontovaných okien, odovzdávame na recykláciu. 
 
Znečistenú stavebnú sutinu so zvyškami dreva, alebo plastu ukladáme na skládku. 
 
Nebezpečné odpady (obaly od pien, tmelov a lepidiel) odovzdávame oprávnenej osobe na ekologickú likvidáciu. 
 
Dodržiavaním právnych predpisov z oblasti odpadového hospodárstva, prispievame k ochrane životného prostredia.